TRANSFORMACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROZŠÍŘENÝ NEBO ÚZKÝ ZÁKLAD DANĚ?

Transformace neziskových organizací – rozšířený nebo úzký základ daně?

Od 1. 1. 2014 jsou předmětem daně z příjmů právnických osob všechny příjmy (dle§ 18a odst. 5 Zákona o dani z příjmů).
Pro Vás to neplatí pokud jste například: nadační fond, církev nebo spolek. A naopak platí pokud jste například: transformované občanské sdružení na ústav, o.p.s., veřejná vysoká škola, či poskytovatel zdravotních služeb. Podívejte se, do které skupiny patříte – záleží to totiž od právní formy Vaší organizace a dalších ukazatelů.

U veřejně prospěšných poplatníků uvedených v § 18a odst. 5 Zákona o dani z příjmů (poplatníci se širokým základem daně) jsou předmětem daně z příjmů právnických osob všechny příjmy. Tyto organizace tedy nově nemusí ze základu daně vyjmout ztrátovou hlavní činnost, ale mohou ji započítat s výsledky ze svých ostatních činností. Jedinou výjimkou jsou příjmy z tzv. investičních dotací.

Mezi veřejně prospěšné poplatníky s úzkým základem daně patří organizace, které splňují definici veřejně prospěšného poplatníka a zároveň nejsou poskytovatelem zdravotních služeb. Čili například spolky, nadační fondy, nadace či církve. Pro tyto organizace platí v zásadě stejná pravidla, jako v roce 2013. Tedy nadále pro ně nejsou předmětem daně příjmy z hlavní činnosti, kde výdaje (náklady) vynaložené v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší.