NOVINKY V ÚČETNICTVÍ NNO 2017

Dnes podrobně o legislativních změnách, které mají přímý dopad na účetnictví i finanční řízení neziskových organizací.  Přejeme vám příjemné čtení!

Elektronická evidence tržeb NNO

O tzv. EET jste toho v posledních měsících určitě slyšeli hodně. My se zaměříme na specifika EET z pohledu neziskové organizace. Proč? Protože mezi neziskovými organizacemi najdeme spoustu takových, kterých se EET v letošním roce může výrazně dotknout.

Jak asi všichni víte, pro povinnost evidovat tržby není důležitá právní forma konkrétního subjektu, ale jeho činnost. Je to z toho důvodu, že „rozhodným příjmem“, tedy příjmem, který zakládá povinnost evidovat tržby, je příjem z činnosti, která je podnikáním (s určitými výjimkami). Za evidovanou tržbu, tedy tržbu, která podléhá povinnostem plynoucím z tohoto zákona, nejsou považovány tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnost veřejně prospěšných poplatníků. Nabízí se otázka: jak poznat, že příjmy mé vedlejší podnikatelské činnosti lze považovat za drobné?

Jsou to:

  • příjmy/výnosy z dané činnosti, které za předchozí rok nepřekročily částku 300 tisíc Kč
  • příjmy/výnosy z dané činnosti, které za předchozí rok nepřekročily 5% z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za dané období.

To ovšem není všechno. Abyste neudělali chybu, musíte si dát pozor ještě na:

Každoročně jste povinni tato kritéria znovu posoudit a jejich splnění musíte být schopni doložit.  V případě nově registrovaného veřejně prospěšného poplatníka je možné provést tzv. kvalifikovaný odhad.

K problematice EET je důležité ještě následující:

  • příjmy z nájmu a reklamy patří u NNO vždy do vedlejší hospodářské (podnikatelské) činnosti
  • příjmy z příležitostné výdělečné činnosti vykonávané v rámci hlavní činnosti (např. pořádání společenského setkání, na kterém se vybírá vstupné), naopak předmětem EET nejsou. (Pozor, tuto činnost ale nezaměňujme s vedlejší hospodářskou činností.)
  • předmětem EET nejsou příjmy z podnikatelské činnosti, které získáváte výhradně bezhotovostní formou

Zákon o daních z příjmů v §17a definuje, že veřejně prospěšným poplatníkem je ten, kdo v hlavní činnosti neprovozuje podnikání (ponechme stranou, že Zákon o statusu veřejné prospěšnosti dosud nebyl přijat). Nicméně, Generální finanční ředitelství dosud nevydalo metodiku, která by pro případ NNO řešila, co je nebo co není podnikáním. Je tedy možné, že činnost jedné NNO „její“ finanční úřad posoudí jako „nepodnikání“, zatímco tu samou činnost druhé NNO posoudí jiný finanční úřad jako podnikatelskou činnost. Jak se moudře chránit předem? Požádejte finanční úřad o vydání tzv. závazného stanoviska. To vám v budoucnu může ušetřit spoustu starostí a problémů.

Transformace NNO

Je pět minut po dvanácté, ale třeba se to dá ještě zachránit! Neprovedli jste transformaci své neziskovky do 31. 12. 2016? Čili nepřizpůsobili jste statut, stanovy atd. úpravě dle NOZ (nový Občanský zákoník) a nedoručili jej včas patřičnému státnímu orgánu? Pak může dojít k výmazu vaší organizace. Velmi vám doporučujeme udělat to co nejdříve. I přesto, že je již po termínu!

A na co vás ještě chceme upozornit

Připravuje se novela Zákoníku práce. Ta by měla, kromě jiného, ještě v letošním roce upravit podmínky práce z domova.

A poslední věc. Došlo ke změně struktury účetních výkazů (rozvaha a výsledovka) a požadavků na obsah přílohy účetní závěrky za rok 2016. Nezapomeňte si ohlídat i tuto změnu. Nebo to můžeme udělat za vás. Ostatně jako cokoliv z tohoto článku.