NEZISKOVKA A ŠIROKÝ NEBO ÚZKÝ ZÁKLAD DANĚ?

Široký nebo úzký základ daně – jak to souvisí s vaší organizací? Víte, o co se jedná? Třeba se vás to za rok 2015 bude týkat poprvé. Máte účetnictví nastaveno tak, abyste mohli snadno rozlišit činnosti, které jsou a které nejsou předmětem daně - či jsou předmětem daně, ale od daně osvobozené?
Zákon o daních z příjmů definuje tzv. veřejně prospěšného poplatníka (§17a). Pro takto definovaného poplatníka platí §18 a, zvláštní ustanovení o předmětu daně u veřejně prospěšných poplatníků a zde odstavec 5, rozdělení veřejně prospěšných poplatníků podle toho, zda uplatňují široký základ daně nebo úzký základ daně.
Široký základ daně = předmětem daně jsou všechny příjmy s výjimkou investičních dotací, tzn. „vše proti všemu“. Platí pouze pro veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, poskytovatele zdravotních služeb, obecně prospěšné společnosti a ústavy.
Úzký základ daně = příjmy a výdaje je nutné rozdělit na jednotlivé činnosti. Pokud jsou tyto činnosti poskytovány za různé ceny, tak ještě i podle cen.

Předmětem daně není:
1. Druh činnosti, kde náklady jsou vyšší než příjmy
2. Dotace, příspěvky, podpory nebo jiná plnění z veřejných rozpočtů
3. Podpora od Vinařského fondu
4. Výnos z daně (pro obec a kraj)
5. Úplata, která je příjmem státního rozpočtu
6. Příjmy z bezúplatného nabytí z vyrovnání s církvemi

Předmětem daně vždy je příjem z:
1. Reklamy
2. Členského příspěvku
3. Úroku (i z BÚ)
§ 36/9 ZDP zvláštní sazba daně 19 %
(neplatí pro obce a kraje)
4. Nájemného s výjimkou státního majetku