JAK POZNAT, ŽE MÁTE SPRÁVNĚ UDĚLANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU?

Jste statutárním zástupcem organizace, anebo zastáváte jinou pozici, ze které vám plyne odpovědnost za to, že vedete řádně účetnictví? Nabízíme vám návod, jak si ohlídat, že účetnictví minulého roku máte uzavřené tak, jak má být.

Směrnice
Předpokládejme, že vaše organizace má směrnice pro provedení účetní závěrky, inventarizace a také pro účtování všech účetních případů, které se týkají běžného účetního období. Není pochyb o tom, že organizace účtuje v souladu s těmito směrnicemi. I tak může být ukončování účetního období dobrou příležitostí pro kontrolu toho, jestli se tak děje. A tato kontrola slouží jako podnět k eventuálním budoucím změnám směrnic.

Inventarizace
To slovo nezní dobře. Nicméně má něco do sebe. Kontroluje, jestli skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu účetnímu. Prvním krokem je provedení inventury – skutečného stavu majetku a závazků. Druhým krokem je porovnání se stavem účetním (když mám na skladě 100 knih, mám těchto 100 knih i v účetnictví? Jestliže vím, že jsem nezaplatil nájemné za poslední měsíc, je to vidět v účetnictví?). Možná dojdete k závěru, že skutečný stav a účetnictví se liší – čili zjistíte inventarizační rozdíly - manko nebo přebytek. Pak je nutné rozdíly zaúčtovat. Proto se ptáme: Má vaše organizace tyto rozdíly zaúčtované?

A jsou tu závěrkové účetní operace
Jak ověřit, jestli vaši účetní tyto operace provedli?
Zkontrolujte si (nebo zkontrolujeme za vás), jestli:

 • zaúčtovali účetní odpisy
 • účtují o tzv. dohadných položkách a časovém rozlišení
 • provedli přecenění položek v cizích měnách kurzem k 31. prosinci
 • došlo ke kontrole závazků po splatnosti a tzv. „dodanění“ těch, které jsou déle než tři roky po splatnosti
 • byly zaúčtovány rezervy
 • odepsány tzv. nedobytné pohledávky
 • překlasifikovány dlouhodobé a krátkodobé závazky

Výpočet hospodářského výsledku, daně z příjmu a sestavení daňového přiznání
V tuto chvíli vám vaše účetnictví dává informaci o výsledku hospodaření před zdaněním. V této fázi vás bude zajímat, jestli:

 • máte vypočítány daňové odpisy majetku
 • došlo k identifikaci daňově neúčinných nákladů a výnosů
 • si uplatňujete případnou daňovou ztrátu za posledních pět let (s výjimkou o.p.s.)
 • máte možnost si podle paragrafu 20 zákona o dani z příjmů odečíst ze základu daně až jeden milion korun

Uzavření účetnictví a sestavení účetní závěrky
Účetní software pravděpodobně převedl zůstatky rozvahových i výsledkových účtů na konečné účty (konečný účet rozvážný a účet zisků a ztrát). Pak už zbývá sestavit účetní závěrku: rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu k účetním výkazům.

Pokud si s čímkoliv z výše uvedeného nejste jisti a máte pochybnosti, zavolejte nám. Uděláme vám v tom pořádek.