AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY SRPEN 2015

Máte-li zájem o pomoc s přípravou projektu v některé z výše uvedených otevřených výzev, případně v rámci výzev v novém programovacím období, kontaktujte nás. Aktuální otevřené výzvy pro neziskové organizace:

 • OPZ - Budování kapacit a profesionalizace NNO

https://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz

 • OPZ - Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

https://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz

 • OPZ - Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

https://www.esfcr.cz/vyzva-014-opz

 • OPZ - Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

https://www.esfcr.cz/vyzva-032-opz

 • OPZ - Budování kapacit sociálních partnerů

https://www.esfcr.cz/vyzva-002-opz

 • MŠMT - Prevence rizikového chování na rok 2016

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

 • SFŽP - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - Cílem programu je zvýšení informovanosti občanů ČR o problematice ŽP, rozvíjení jejich kompetencí a změna jejich postojů, chování a jednání ve smyslu environmentálně zodpovědného chování a jednání v souladu s udržitelným rozvojem.

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/54/16324-vyzva_c_2.pdf

 • EK - Program LIFE - podpogram životní prostředí a podprogram oblast klimatu

https://www.mzp.cz/cz/tradicni_projekty

 • EHP a Norské fondy: CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1834 

 • EHP a Norské fondy: CZ13 - Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1826

 • granty Mezinárodního visegrádského fondu

https://visegradfund.org/