AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY LISTOPAD 2015

Máte-li zájem o pomoc s přípravou projektu v některé z výše uvedených otevřených výzev, případně v rámci výzev v novém programovacím období, kontaktujte nás. Aktuální otevřené výzvy pro neziskové organizace:

 • OP VVV - Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

 • OP VVV - Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-006-inkluzivni-vzdelavani-v-prioritni-ose-3-op

 • OP Zaměstnost - 37. výzva - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

https://www.esfcr.cz/vyzva-037-opz

 • OPZ - 23. výzva - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

https://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz

 • OPZ - 26. výzva - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

https://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz

 • OPZ - 22. výzva - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

https://www.esfcr.cz/vyzva-022-opz

 • OPZ - Budování kapacit a profesionalizace NNO

https://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz

 • OPZ - Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

https://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz

 • OPZ - Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

https://www.esfcr.cz/vyzva-014-opz

 • OPZ - Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

https://www.esfcr.cz/vyzva-032-opz

 • OPZ - Budování kapacit sociálních partnerů

https://www.esfcr.cz/vyzva-002-opz

 • EHP a Norské fondy: CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1834 

 • EHP a Norské fondy: CZ13 - Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1826

 • granty Mezinárodního visegrádského fondu

https://visegradfund.org/

 • Interreg V-A Česká republika – Polsko - 7. výzva - Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

https://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html

 • Interreg V-A Česká republika – Polsko - 8. výzva - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

https://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html