AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY LEDEN 2016

Máte-li zájem o pomoc s přípravou projektu v některé z výše uvedených otevřených výzev, případně v rámci výzev v novém programovacím období, kontaktujte nás. Aktuální otevřené výzvy pro neziskové organizace:

  • OP VVV - Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

  • OP Zaměstnost - 41. výzva - Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

https://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz

  • OP Zaměstnost - 40. výzva - Podpora zaměstnanosti cílových skupin

https://www.esfcr.cz/vyzva-040-opz

  • OP Zaměstnost - 35. a 36. výzva- Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost (mimo hl. m. Prahu 35. výzva, Praha 36. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz

  • OPZ - 26. výzva - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

https://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz

  • EHP a Norské fondy: CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1834 

  • EHP a Norské fondy: CZ13 - Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1826

  • granty Mezinárodního visegrádského fondu

https://visegradfund.org/

  • Interreg V-A Česká republika – Polsko - 7. výzva - Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

https://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html

  • Interreg V-A Česká republika – Polsko - 8. výzva - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

https://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html